پیوند ها:

پیام هوادار

 

 

 

جدول بازیها

محمود محمودی نیا:مس رفسنجان و مس کرمان دو برادر درکنار هم خواهند بود

در پی اتفاقات اخیر بین دو باشگاه مس رفسنجان و مس کرمان در رسانه ها، محمود محمودی نیا مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان پیامی را صادر نمودند.در این پیام آمده است:

باسلام واحترام
ازانجاکه مشغول اعمال حج هستم ولی لازم دیدم متنی کوتاه بخاطرهمه عزیزانی که دلشان بواسطه صعودتیم های مس کرمان ومس رفسنجان می تپدوبحق آرزوی حضوردرلیگ برتررا دارندبنویسم.فلسفه شرکت ملی صنایع مس ایران ازهزینه درورزش استان توسعه ورزش حرفه ای وقهرمانی وحتی همگانی است.دربعدتوسعه وپیشرفت علاوه بررعایت نکات فنی مانیازمندتوجه به همه جنبه های روانی نیزداریم.بدون تردید و فاق  ، همدلی  ، صداقت، وصمیمیت ازاصول روانی نشات میگیرند و بخاطرشادکردن دل هواداران ومردم عزیزاستان کرمان مانبایدازاین مهم دورشویم.همه مابایداین موضوع رادرک کنیم که مسولیت امانتی است که به ماداده شده وبزودی باید آن راواگذارکرده وپس بدهیم پس چه بهترازاین امانت برای ارامش وشادکردن دل مردم وهواداران شریف بخوبی استفاده کنیم واجازه ندهیم احدی مارا ازهدفمان دورکنند.من به همه مسولین ودست اندرکاران وهواداران باشگاه مس کرمان بدلیل این همه سخت کوشی وتعصب تبریک عرض میکنم وبه دوست عزیزارزشی جناب اقای دکترقرایی خداقوت می گویم واینجا ویژه برای موفقیت شما دعامیکنم.
با آقای زبردست‌ که صحبت میکردم ایشان هم موافق بودکه صحبت های بین ایشان واقای قرایی نباید توسط بعضی ها به رسانه هاکشیده میشداما این اشتباه کوچک رابه فال نیک میگیرم وشادمان وخندان می گوییم واقعا مس رفسنجان ومس کرمان بسان دوبرادردرکنارهم خواهندبود و نمیگذاریم کوچکترین خدشه ای به این اصل ارزشمندواردشود.اگرگاهی اوقات مسایلی پیش می ایدکه ازحدودماخارج میشوددرست این است که بلافاصله به ریل دوستی وتفاهم وهمدلی برگردیم وبخاطروجودارزشمندهواداران ومردم عزیزگذشت کنیم نگذاریم دراین بدنه ارزشمندکوچکترین تفرقه ای بوجودبیاید.
ویژه ازهمه اصحاب رسانه استان که وجودی ارزشمندداریدقدردانی میکنم که این ایین همدلی رامعنا می بخشید ویژه دعایتان میکنم.
اگرقابل باشم نایب الزیاره هواداران عزیزمس کرمان ومس رفسنجان نیزهستم وبرای تحکم همدلی ورفاقت شمادعای مخصوص میکنم.
جناب اقای دکترقرایی وهمه مجموعه باشگاه مس کرمان:برایتان ارزوی موفقیت وبهروزی میکنم وباتوجه به شعارباشگاه مس رفسنجان«یک تیم یک شهراتحادوافتخار»دست همه شمارابه گرمی می فشارم واگرموضوعی باعث تکدرشماشده ازشماعذرخواهی میکنم وحلالیت شمارانیازمندم وتداوم همدلی این دوخانواده راازدرگاه خداوندمتعال ارزومندم.


محمودمحمودی نیا
شنبه ۹۷/۵/۱۳
مکه مکرمه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید